เกษตรฟื้นฟูพิธีทำขวัญเกลือครั้งแรกของประเทศ สร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกร กระตุ้นพัฒนาเกลือคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี

นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดงานสืบสานพิธีทำขวัญเกลือและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเลเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้ห่างหายไปเป็นเวลานาน ณ สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวนาเกลือ รักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมการทำนาเกลือของประเทศ และสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์การผลิตเกลือทะเลของประเทศไทย พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนาการทำนาเกลือให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และยังเป็นการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีองค์ความรู้และนวัตกรรมที่โดดเด่น ต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลักของชุมชนเพื่อสร้างรายได้

นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

การทำขวัญเกลือ เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นจากความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เกิดสิริมงคลในการทำนาเกลือ ทำให้เกลือได้ราคาดีและไม่มีอุปสรรค และความมั่นคงในการดำเนินชีวิตกับการประกอบอาชีพทำนาเกลือ ช่วงเวลาในการทำพิธีจะเริ่มกระทำเมื่อน้ำทะเลที่ตากไว้ในนาเกลือตกผลึกเม็ดเกลือมากขึ้น และเริ่มได้รับผลผลิตเป็นครั้งแรกจากนาเกลือ ชาวนาเกลือยึดมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ ได้แก่ เจ้าที่เจ้าทาง เทพยดา และถือเป็นการบูชาพระวายุ พระแม่คงคา และพระแม่ธรณี เพราะเทพยดาดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับเกลือ โดยเชื่อว่าจะช่วยให้ได้ ลมที่ดี น้ำที่เค็ม พื้นดินที่ดี เป็นการบูชาเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้การทำนาเกลือได้ผลผลิตตามต้องการและประสบผลสำเร็จในการทำนาเกลือในทุกครั้ง

ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาคีเพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเลเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ด้านต่าง ๆ รวมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเกลือทะเล และร้านอาหารและที่พักที่อยู่ในเส้นทางสายเกลือ ภายใต้แนวคิด “Salt Sand Seafood”  การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งแรกเพื่อเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่น ๆ ที่มีการประกอบอาชีพทำนาเกลือทะเล ได้แก่ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี และปัตตานี ได้นำไปประยุกต์ในการจัดงานในปีต่อ ๆ ไป

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ทำนาเกลือทะเล 48,321.81 ไร่โดยจังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งผลิตเกลือทะเลที่สำคัญของประเทศ มีพื้นที่จำนวน 16,476.51 ไร่ 224 ครัวเรือน 635 แปลง
 กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยจึงได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือในลักษณะเกษตรแปลงใหญ่ ตามนโยบายตลาดนำการผลิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และรักษาอาชีพนี้ให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยสืบไป  เนื่องจากการทำนาเกลือเป็นวิถีชีวิตของชาวนาเกลือ ก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น สามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยว และก้าวเข้าสู่การเป็นมรดกทางการเกษตรโลกด้านเกลือทะเลไทย

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีพื้นที่การทำนาเกลือทะเลอยู่ใน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และปัตตานี โดยการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยที่ผ่านมา ได้เร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ทำนาเกลือเพื่อวางเป้าหมายและกำหนดทิศทางการทำงาน การพัฒนามาตรฐาน GAP การทำนาเกลือทะเล และมาตรฐานสินค้าเกลือทะเลธรรมชาติ และมีแผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทยในปีงบประมาณ 2566-2570 เป้าหมายคือการผลิตเกลือทะเลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีช่องทางการจัดจำหน่าย และมีตลาดรองรับ ซึ่งจะทำให้ราคาเกลือทะเลมีเสถียรภาพมากขึ้น และพื้นที่นาเกลือได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและเกิดความยั่งยืนต่อไป