กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าพัฒนาเกษตรไทย จับมือ สกสว.ลงนามความร่วมมือ นำผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. ซึ่งมีการจัดพิธีลงนามภายในงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022) ภายใต้แนวคิด : ปลดล็อคความเป็นเจ้าของงานวิจัย สร้างศักยภาพไทยไร้ขีดจำกัด โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เป็นสักขีพยาน ณ มิตรทาวน์ Hall1-2 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า พิธีลงนามในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการที่กรมส่งเสริมการเกษตร และ สกสว. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาภาคการเกษตร โดยทั้ง 2 หน่วยงาน สนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมพร้อมใช้หรือแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมทั้ง ร่วมดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลไกการส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการทำงานหรือแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ด้วยการรวบรวมความต้องการของพื้นที่ เพื่อใช้ในการวางแผนเชิงนโยบายในการจัดสรรงบประมาณ หรือส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้อย่างตรงจุด

ที่สำคัญอีกประการ คือ เป็นการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการทำงานระหว่างหน่วยงานพันธมิตรของกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อขับเคลื่อนโครงการสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา หรือแก้ปัญหาด้านการเกษตร ประสาน และเชื่อมโยงหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณวิจัยจากกองทุน ววน. และหน่วยงานที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการกับกรมส่งเสริมการเกษตร และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตรต่อไป” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวในที่สุด

******************************