เกษตรจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา แนะนำ ให้ความรู้ พร้อมแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กราบบังคมทูลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา 50 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2545 และทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ พระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั้งการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแก่เกษตรกร 77 จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงขยายโอกาสให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตร และได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องครบถ้วนในคราวเดียวกัน 

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ขึ้น ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ การกล่าวถวายพระพรชัยมงคล การลงนามถวายพระพร และจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมให้บริการด้านด้านวิชาการ การฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรเชิงรุกของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ รวมถึงการจัดแสดง
และจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของตลาดเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อไปว่า การให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย คลินิกดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน คลินิกพืช โดยกรมวิชาการเกษตร คลินิกข้าว โดยกรมการข้าว คลินิกปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ คลินิกประมง โดยกรมประมง คลินิกชลประทาน โดยกรมชลประทาน คลินิกสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลินิกบัญชี โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม คลินิกหม่อนไหม โดยกรมหม่อนไหม คลินิกส่งเสริมการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร รวมไปถึงคลินิกอื่น ๆ ที่มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ร่วมให้บริการ โดยมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการคลินิกเกษตรกว่า 500 คน ซึ่งทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงนักวิชาการ ข้อมูลทางวิชาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ทางการเกษตรได้อย่างทั่วถึง รวมถึงได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรต่างๆ เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และสารชีวภัณฑ์ต่าง ๆ ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต และเกิดความมั่นคงในอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป

*******************************************

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : ข่าว 
กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร : ข้อมูล

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.412070584362246&type=3