กรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2565

นายนวนิตย์  พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นประจำปี โดยแบ่งเป็นระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะเป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นสู่สาธารณะ ล่าสุดผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2565 วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ได้รับเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์นาเกาะสัก ต.บ้าหวี อ.หาดสำราญ จ.ตรัง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศรีนคร ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพดเขารวกพัฒนาก้าวไกล ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนบ้านบางแตน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรีและวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรอินทรีย์บ้านวังหินซา ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศดังกล่าว มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยการนำทรัพยากรในชุมชนมาสู่สร้างรายได้
จนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ โดยมีจุดเด่นความสามารถในการบริหารและจัดการกลุ่ม ที่สำคัญเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการร่วมกันวางแผนและดำเนินกิจการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีโครงสร้างบทบาทหน้าที่และสวัสดิการของสมาชิก ข้อกำหนดระเบียบข้อตกลงของกลุ่มที่ชัดเจน มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มองค์กรอื่น พร้อมทั้งมีการจัดทำบัญชีอย่างเป็นระบบโปร่งใส ประกอบกับมีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืน คือ มีกิจกรรมหลากหลายเกื้อกูลกัน กระบวนการผลิตและบริการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นรายจ่ายลดลง กิจการเติบโตต่อเนื่อง มีคนรุ่นใหม่สืบทอดวิสาหกิจชุมชนในอนาคต และมีการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน สามารถเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชนอื่นได้ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัดทุกแห่ง และพร้อมในการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้พัฒนาศักยภาพในทุกด้าน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศ ยินดีถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำเพื่อผลักดันวิสาหกิจชุมชนไทยให้มีความเข้มแข็ง และเป็นรากฐานเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างยั่งยืน

*************************

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์: นาฏสรวง/ข่าว กันยายน 2565    

ที่มา : กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร