อธิบดี กสก. เปิดสัมมนา ขับเคลื่อนและพัฒนา Smart Farmer และผู้ประกอบการเกษตร ปี 66

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและพัฒนางานเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และผู้ประกอบการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ทั่วประเทศ  ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องสู่ผู้ประกอบการ และให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กทม.