รองอธิบดี กสก. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์