รองอธิบดี กสก. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์