รองอธิบดี กสก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์