รองอธิบดี กสก. เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ และแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 66

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ และแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปตามกรอบแนวทางที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์