รองอธิบดี กสก. เปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรจังหวัดพังงา และเยี่ยมชมกิจกรรมการเพาะเห็ดแครงของ YSF อ.เมืองกระบี่

          วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และทายาทเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตรในจังหวัดพังงา โดยดำเนินกิจกรรมการเข้าค่ายชุมนุมยุวเกษตรกร ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ บุคคลเป้าหมายที่เข้าร่วมงานชุมนุมฯ ประกอบด้วย สมาชิกยุวเกษตรกร จำนวน 80 คน ที่ปรึกษายุวเกษตรกร จำนวน 20 คน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน ในการนี้นายอนุชา  ยาอีด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางทัศณี ศุภกุล ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายประคอง อุสามันต์ เกษตรจังหวัดพังงา และนายชำนาญ นุ่นดำ เกษตรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน

         สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนเกษตร จึงได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร  มีความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรม เคหกิจเกษตร ธุรกิจเกษตร  และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับครอบครัวและท้องถิ่น ด้วยการปฏิบัติจริง และปรับประยุกต์ใช้เพื่อให้ทันตามสถานการณ์โลกปัจจุบัน ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำ การอยู่ร่วมกันในสังคม การบริหารจัดการกลุ่ม และการปกครองตามหลักประชาธิปไตย โดยใช้กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ปัจจุบันกลุ่มยุวเกษตรกรในจังหวัดพังงามีทั้งหมด 45 กลุ่ม โดยมีโรงเรียนต้นแบบระดับอำเภอ อำเภอละ 1 กลุ่ม เป็นต้นแบบการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อให้โรงเรียนในพื้นที่ได้เรียนรู้แนวทางการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร กิจกรรมในงานประกอบด้วย การถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ การประกวดแข่งขันทักษะด้านการเกษตร กิจกรรมนันทนาการ การบำเพ็ญประโยชน์ และการร่วมพิธีเทียน

         ภาคบ่าย ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานกิจกรรมการเพาะเห็ดแครงครบวงจร ณ ฟาร์มเห็ดมัชรูมวิลล่า (Mushroom Villa Farm) ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ของคุณอรรถกร ทองเนื้องาม Young Smart Farmer ของอำเภอเมืองกระบี่ จากอดีตวิศวกรที่ตัดสินใจลาออกจากงานประจำในกรุงเทพ เมื่อปี พ.ศ. 2554 ผันตัวมาเป็นเกษตรกร โดยการเปลี่ยนจากสวนเงาะที่ราคาผลผลิตตกต่ำจนไม่คุ้มแม้แต่จะเก็บ พลิกฟื้นให้กลายเป็นฟาร์มเห็ดแครงครบวงจร ด้วยความตั้งใจที่จะผลิตเห็ดแครง ซึ่งเป็นเห็ดที่คนท้องถิ่นนิยมรับประทาน ซึ่งมีฟาร์มเห็ดเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถเพาะเห็ดชนิดนี้ได้ในสมัยนั้น กอปรกับมีการค้นพบถึงสรรพคุณทางยาของเห็ดแครงโดยเฉพาะสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าเบต้ากลูแคน จึงกลายเป็นแรงผลักดันให้ทางฟาร์มอยากที่จะเผยแพร่ให้เกิดการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ทางยาของเห็ดแครงนอกเหนือจากการรับประทานเพื่อความเอร็ดอร่อยเพียงอย่างเดียว โดยปัจจุบัน Mushroom Villa Farm มีผลผลิตจำหน่ายประกอบด้วย ดอกเห็ดแครงสด ดอกเห็ดแครงแห้ง ดอกเห็ดนางฟ้า ดอกเห็ดนางฟ้าจิ๋ว ก้อนเชื้อเห็ดแครง ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ก้อนเชื้อเห็ดนางรม จัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์สำหรับเพาะเห็ด และรับผลิตก้อนเชื้อเห็ดตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการผลิตผักอินทรีย์ ภายใต้ชื่อ Vii by Mushroom villa ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand และ Primary GMP ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มปัจจุบันส่งจำหน่ายที่ห้าง Makro และห้าง SuperCheap และเห็ดแครงแบบแห้งส่งไปจำหน่ายยังประเทศมาเลเซีย

ข่าวโดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา