กรมส่งเสริมการเกษตร บูรณาการ 3 งานใหญ่ สนับสนุนองค์ความรู้เพื่อเกษตรกรชาวพังงา

          วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และบูรณาการการจัดงานร่วมกับงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาผลิตใหม่ (Field day) และงานวันข้าวใหม่ปลามันอำเภอเกาะยาว ประจำปี 2566 ณ หนำนาทอน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยมีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ในการนี้นายอนุชา  ยาอีด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางทัศณี ศุภกุล ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน

          การจัดงานครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทันเหตุการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในอาชีพ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ความรู้ ด้านการเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย 

          นอกจากนี้ ภายในงานมีการบูรณาการจัดงานร่วมกับงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาผลิตใหม่ (Field day) และงานวันข้าวใหม่ปลามันอำเภอเกาะยาว ประจำปี 2566 โดยในส่วนของงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาผลิตใหม่ (Field day) มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ด้านการเกษตรโดยการแบ่งกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าจุดเรียนรู้ในสถานีเรียนรู้และจัดเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มจำนวน 5 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเพื่อลดต้นทุนการผลิต สถานีที่ 2 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว สถานีที่ 3 การรณรงค์ไถกลบตอซัง สถานีที่ 4 การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า และสถานีที่ 5 การผลิตพืชปลอดภัย ด้านกิจกรรมในส่วนของงานวันข้าวใหม่ปลามันอำเภอเกาะยาว ประกอบด้วย กิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว การสาธิตการหาบข้าวด้วยไม้แบบโบราณ การสาธิตการทำข้าวเม่า การประกวดหุ่นไล่กา กิจกรรมชม ช็อป ชิมข้าวใหม่ปลามัน ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตลอดจนนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

          ทั้งนี้ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงาเป็นเกาะกลางทะเลอันดามันอยู่ระหว่างจังหวัดกระบี่ และภูเก็ต ได้รับการจัดอันดับให้เป็นแหล่ท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 14 เกาะน่าอยู่ที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็ทรัพยากรธรรมชาติหรือวิถีชีวิตของผู้คน ชาวบ้านบนเกาะยาวยังมีการอนุรักษ์สืบสานวิถีชีวิตการทำนาข้าวเอาไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษถึงปัจจุบันมานานนับ 100 ปีมาแล้ว ถือเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับผู้คนบนเกาะ ปัจจุบันนามีเกษตรกรปลูกข้าวกว่า 200 ราย เนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ พันธุ์ข้าวที่ปลูกได้แก่ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข43 ทับทิมชุมแพ ปทุมธานี1 มะลิดำหนองคาย หอมใบเตย ฯลฯ ปลูกและดูแลรักษาแบบไม่ใช้สารเคมี ข้าวบนเกาะยาวเป็นนาข้าวอินทรีย์ทั้งหมด และได้มีการรวมกลุ่มเป็นนาข้าวแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นแปลงใหญ่ข้าวที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งอันดามัน และเป็นทุ่งนาแหล่งสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดพังงา

ข่าวโดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา