กรมส่งเสริมการเกษตร นำ BCG model พัฒนาเศรษฐกิจเกษตร สร้างรายได้-เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร เดินหน้าเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับสู่ผู้ช่วยเกษตรกร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายในการส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์ “3’s” (Safety-Security-Sustainability- เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืน) ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนึ่งใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง ข้อ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก และข้อ 11 การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน และสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรได้เพิ่มมากขึ้น โดยเดินหน้าเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตลอดห่วงโซ่คุณค่าการพัฒนาสินค้าเกษตรตามหลัก BCG Model จัดทำ BCG Value Chain สินค้าเกษตร ในภาพรวมทุกระดับทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนผ่านองค์กรเกษตรต่าง ๆ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) โดยใช้กระบวนการผลิตพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ BCG Model และสนับสนุนการก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตลอดจนบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่การผลิตตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สามารถเพิ่มคุณภาพสินค้าเกษตรสนองความต้องการของตลาด และมีรายได้เพิ่มขึ้น

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดปี 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้นำการเสริมการเกษตรแบบมีส่วนร่วมโดยผลักดันให้เกิดโรงเรียนเกษตรกรต้นแบบแล้ว จำนวน 77 โรงเรียน ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมเกษตรกรที่ผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 770 ราย เกษตรกรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่  การสำรวจระบบนิเวศเกษตร (AESA) การวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจจัดการการผลิตสินค้าเกษตร ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช การจำแนกแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ ด้วยการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย และคุณภาพมาตรฐานชีวภัณฑ์ และในปี 2566 กรมส่งเสริมการเกษตรวางแผนขยายผลโรงเรียนเกษตรกรต้นแบบทั้ง 77 โรงเรียน สร้างวิทยากรพี่เลี้ยงขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1 โดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกระดับ ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับเขต จังหวัดและอำเภอ ให้มีทักษะและพร้อมทำหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง หรือผู้ช่วยเกษตรกรในการถ่ายทอดความรู้ แนะนำช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถอารักขาพืชได้อย่างถูกวิธี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินการผลิตสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งถึงมือผู้บริโภค ตามหลัก BCG Model เป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืน

*************************  

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์: นาฏสรวง/ข่าว ธันวาคม 2565   ที่มา : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร