กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครผู้สนใจ เรียนรู้ด้านการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ผ่านโรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร “แมลงพารวย”

                นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวได้ คือบทบาทภารกิจที่สำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การลดขั้นตอนและเวลาโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการส่งเสริมทักษะอาชีพทางการเกษตรด้านการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้ความรู้ ตลอดจนการสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยง

                กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งให้ถูกต้องตามหลักวิชาการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ต่อมาได้พัฒนาและขยายงานส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจไปยังแมลงชนิดอื่นที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะแมลงเศรษฐกิจสำคัญ5 ชนิด ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง และจิ้งหรีด ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพทางเลือกที่มั่นคงให้กับเกษตรกรได้ เช่น การเลี้ยงผึ้งนอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งจากการขายผลิตภัณฑ์จากผึ้งแล้ว เกษตรกรผู้ปลูกพืชยังได้ประโยชน์จากผึ้งในการช่วยผสมเกสรให้กับพืชที่ปลูก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับ
ไม้ผล เป็นต้น ส่วนการเลี้ยงจิ้งหรีดที่เป็นแหล่งอาหารใหม่ (Novel food) ให้โปรตีนสูงที่กำลังเป็นที่นิยมในตลาดโลกอยู่ในขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีดให้ได้คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ตลอดจนมีการแปรรูปผลผลิต เพื่อเป็นช่องทางการสร้างรายได้ให้เกษตรกร พร้อมทั้งขยายโอกาสให้เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้อีกด้วย

                อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่เกษตรกรเป้าหมาย ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้กำหนดจัดกิจกรรมโรงเรียนเกษตรทางไกลให้กับเกษตรกรขึ้น มีพื้นที่ดำเนินการหลักใน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม และราชบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ทางการเกษตรที่สำคัญ ประกอบกับเกษตรกรในพื้นที่มีความสนใจในการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาเป็นช่องทางการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เสริมสร้างทักษะด้านการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง และจิ้งหรีด ที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมให้เกษตรกรเรียนรู้ผ่านการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร คลื่นความถี่ A.M.1386 KHz. เว็บไซต์วิทยุออนไลน์ www.am1386.com สื่อเอกสารคำแนะนำ และการจัดกิจกรรมในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจที่สำคัญและสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงเพื่อเป็นช่องทางการสร้างรายได้

                ทั้งนี้ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่อื่น ซึ่งมีความสนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านเว็บไซต์ www.am1386.com ในเมนูโรงเรียนเกษตรทางไกล หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2579 3927 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ทาง Facebook AM1386 สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร และเว็บไซต์ www.am1386.com

******************************

พีรมณฑ์ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว : มกราคม 2566
กลุ่มวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี : ข้อมูล