รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในนามของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ตลอดจนผู้เเทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์การประชุมในครั้งนี้เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ตลอดจนพิจารณาปรับปรุงระเบียบกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ว่าด้วยการรับจ่าย การเก็บรักษาเงินรายได้สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของการใช้งานสื่อในปัจจุบัน

ข่าว : กลุ่มวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์