สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ในการนี้ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายธนศักดิ์ วิวัฒนวานิช นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท และร่วมประชุมติดตามงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยมีการถ่ายทอดความรู้การผลิตพืช การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การขยายพันธุ์พืช  การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน และฝึกปฏิบัติให้มีการดำเนินกิจกรรมจัดทำแปลงเกษตรในโรงเรียน แบบมีส่วนร่วม เน้นให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองเกิดกระบวนการเรียนรู้ มีความรู้และทักษะด้านการเกษตร พื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมดจำนวน 9 ไร่ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักหลากหลายชนิด แบ่งเป็นชนิดผักกินใบ ได้แก่ ผักกาดขาว กะหล่ำปลี ผักบุ้งจีน กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดขาว ชะอม และผักกูด ชนิดผักเถาเลื้อย/เถาเครือ ได้แก่ ถั่วฝักยาว บวบหอม มะระ น้ำเต้า เสาวรส และถั่วพู ชนิดผักกินผล ได้แก่ มะเขือเทศ และมะเขือเปราะ ชนิดผักสมุนไพรและเครื่องปรุง ได้แก่ กะเพรา สะระแหน่ และพริก และกิจกรรมปลูกไม้ผล ได้แก่ มะละกอ กล้วย ขนุน ฝรั่ง ทุเรียน มะพร้าว สับปะรด และเงาะ ผลผลิตที่ได้จากแปลงเกษตรในโรงเรียนนำมาจำหน่าย ผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน ในส่วนของพืชผัก ผลไม้ และถั่วเมล็ดแห้งมีปริมาณน้อย แก้ไขโดยเพิ่มพื้นที่ปลูกภายในโรงเรียน เช่น การปลูกแบบยกแคร่ ในบ่อซีเมนต์ ในล้อยางหรือภาชนะต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เพียงพอในการนำมาประกอบเลี้ยงเป็นอาหารกลางวัน เพิ่มโภชนาการให้กับนักเรียนได้ตลอดภาคการศึกษาต่อไป

ข้อมูล : กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ และกลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร