รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมการประชุมหารือแนวทางสร้างเสริมความร่วมมือ การบูรณาการการทำงานร่วมกันและการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. นายนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมการประชุมหารือแนวทางสร้างเสริมความร่วมมือ การบูรณาการการทำงานร่วมกันและการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในช่วงเช้ามีการรับฟังแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ตามแบบโครงการหลวง และผลสำเร็จจากการดำเนินงาน จากนายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและในช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานด้านการผลิตพืชผักปลอดภัยและไม้ผลเมืองหนาว ซึ่งปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ มุ่งพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผักภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย และส่งเสริมการปลูกไม้ผล กาแฟ สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร ทั้งยังส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม ในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด การพัฒนาสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนชาวเขา รวมไปถึงการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรและกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะ ยังได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมแปลงเกษตรของเกษตรกรผู้นำและเกษตรกรตัวอย่าง แปลงผัก และแปลงสตรอว์เบอร์รี่อีกด้วย