รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมการประชุมหารือแนวทางสร้างเสริมความร่วมมือ การบูรณาการการทำงานร่วมกัน และการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ตามแนวทางโครงการหลวงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมการประชุมหารือแนวทางสร้างเสริมความร่วมมือ การบูรณาการการทำงานร่วมกัน และการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ตามแนวทางโครงการหลวงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ มูลนิธิโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนางอัญชัญ ชมภูพวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีการรับฟังการสรุปผลการศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำไปวางแผนการดำเนินงานพัฒนาด้านการเกษตรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการนี้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะ ได้เดินทางไปชมแปลงสาธิตการปลูกกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ซึ่งทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้จัดพื้นที่แสดง และรวบรวมสายพันธุ์กุหลาบกว่า 220 สายพันธุ์ เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ และจุดชมดอกกุหลาบ ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเก็บภาพความงดงาม