รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีดังกล่าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินงาน ประกอบกับมีการทำงานบูรณาการร่วมกันในพื้นที่อย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ตลอดจนมีการต่อยอดการใช้ประโยชน์ เช่น การใช้มูลสัตว์เป็นปุยในไร่นา การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นสำหรับโคเพศเมีย จำนวน 233 ตัว ที่ได้รับการไถ่ชีวิตในวันนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี จะนำไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ 1) อำเภอชะอำ จำนวน 37 ตัว 2) อำเภอท่ายาง จำนวน 106 ตัว 3) อำเภอบ้านลาด จำนวน 20 ตัว 4) อำเภอเมืองเพชรบุรี จำนวน 20 ตัว 5) อำเภอบ้านแหลม จำนวน 20 ตัว 6) อำเภอเขาย้อย จำนวน 21 ตัว และ 7) อำเภอหนองหญ้าปล้อง จำนวน 10 ตัว และเมื่อครบสัญญาแล้ว เกษตรกรจะได้รับกรรมสิทธิ์โคเป็นของตนเองต่อไป