รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม โดยมีผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมเพชรบุรี โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย ระหว่างผู้ผลิตเส้นไหมซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผ้าไหม กับกลุ่มผู้ทอผ้าไหม สำหรับการจัดงานในวันนี้ มีเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม ผู้ประกอบการด้านเส้นไหม และกลุ่มผู้ทอผ้าไหมเข้าร่วม โดยเป็นเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเส้นไหม เดินทางมาจากพื้นที่ภาคอีสานของสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 3 จ.ขอนแก่น และเขต 4 จ.นครราชสีมา ผู้ประกอบการเส้นไหมจากบริษัท จุลไหมไทย จำกัด เกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมในหลายจังหวัด อาทิ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี ชุมพร ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช เป็นต้น ซึ่งการเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมดังกล่าว จะเป็นการจับคู่ทางธุรกิจให้สามารถวางแผนการผลิต ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีมาตรฐาน และตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตสินค้าผ้าไหมในเขตภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ให้มากขึ้น และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันการผลิตสินค้าหม่อนไหมของไทยและในตลาดสากลต่อไป