กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงาน Field Day ชูการทำเกษตรผสมผสาน ยกเป็นเคสต้นแบบชาวสงขลา

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานสวนนายบ้านไข่รัน หมู่ที่ 12 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในการนี้นายอนุชา ยาอีด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางทัศณี ศุภกุล ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด ข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกร เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เกษตรกรได้นำองค์ความรู้ที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

สำหรับงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566 ของจังหวัดสงขลา ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานสวนนายบ้านไข่รัน หมู่ที่ 12 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวนกว่า 300 คน ประกอบด้วยเกษตรกร จากอำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย และอำเภอสะเดา โดยมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และให้บริการด้านการเกษตร แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

  1. กิจกรรมหลัก คือ การเรียนรู้ผ่านสถานีเรียนรู้ทั้ง 5 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 การผลิตส้มจุกคุณภาพ สถานีที่ 2 การปรับปรุงบำรุงดินและการติดตั้งระบบน้ำในสวนผลไม้ สถานีที่ 3 การผลิตโกโก้ครบวงจร สถานีที่ 4 พืชเศรษฐกิจเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร (กาแฟ/ลำไยคริสตัล) และสถานีที่ 5 การผลิตปุ๋ยคุณภาพสูงและการเลี้ยงกบเพื่อสร้างรายได้เสริม
  2. กิจกรรมรอง คือ การให้บริการทางด้านการเกษตรจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 12 หน่วยงาน คือ 1) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา 2) ประมงจังหวัดสงขลา 3) ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา 4) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา 5) ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสงขลา 6) โครงการชลประทานสงขลา 7) สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 8) ตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา 9) สหกรณ์จังหวัดสงขลา 10) การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 11) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยะลา 12) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา
  3. กิจกรรมเสริม คือ การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ Smart Farmer (SF) Young Smart Farmer (YSF) และองค์กรชุมชนในพื้นที่

กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จะดำเนินการจัดขึ้นทั่วประเทศ ตลอดปี 2566 โดยกำหนดเวลาจัดตามฤดูกาลผลผลิตของแต่ละชนิดพืช ณ จุดที่กำหนด ทั้งที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือพื้นที่ที่เหมาะสมในจังหวัดนั้นๆ ซึ่งหากเกษตรกรท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม Field Day สามารถสอบถามรายละเอียดการจัดงานในจังหวัดของท่านเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน