รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนำทีมประชุมความร่วมมือระดับอาเซียนที่ประเทศลาว

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสาขาส่งเสริมและฝึกอบรมด้านการเกษตรของอาเซียน (ASEAN Sectoral Working Group on Agricultural Training and Extension – AWGATE) ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยคณะทำงานฝ่ายไทยได้นำเสนอผลการดำเนินงาน จำนวน 3 ด้าน ดังนี้

  1. แผนความร่วมมือการส่งเสริมและฝึกอบรมด้านการเกษตรอาเซียน ปี 2021-2025 จำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) Webinar on integrated pest management in corn และ 2) Online Seminar on Precision Agriculture for Soil – fertilizer and Water Management and Plant Protection หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย นำเสนอโดยนางสาวจิราภา จอมไธสง ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร
  2. แผนการจัดกิจกรรม/โครงการ ในปี 2023 กิจกรรม Training program on promotion on engagement of young generations in agriculture หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กองพัฒนาเกษตรกร นำเสนอโดยนางสาววิชานี ศรีอุไร นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กองแผนงาน รวมทั้งการรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูล เว็บไซต์ AWGATEASEAN.org ในส่วนที่เกี่ยวข้องของรัฐสมาชิกอาเซียนในปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุม นำเสนอโดยนางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลการฝึกอบรมด้านการส่งเสริมการเกษตร เรื่อง Implementation of BCG Model for Agricultural Extension in Thailand นำเสนอโดยนางสาวละคร มูลแวง ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน กองแผนงาน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงาน ซึ่งจะมีการหารือการขยายผลการดำเนินอีกครั้งในการประชุมวันถัดไป