ประชุมความร่วมมือด้านส่งเสริมการเกษตรระดับอาเซียนเรียบร้อยดี ต่างชาติสนใจขอเข้ามาเรียนรู้งานพัฒนาเกษตรกรในไทย

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสาขาส่งเสริมและฝึกอบรมด้านการเกษตรของอาเซียน ครั้งที่ 29 (The Twenty Ninth Meeting of The ASEAN Sectoral Working Group on Agricultural Training and Extension – AWGATE) เป็นวันที่ 2 ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก 9 ประเทศเข้าร่วม ประกอบด้วยบรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมแบบไฮบริด คือ มีการประชุมร่วมที่ สปป.ลาว และประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยระบบ ZOOM Meeting โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมและฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตรของแต่ละประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็นต้นแบบที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการฟาร์ม และการพัฒนาคุณภาพสินค้า การจัดทำฐานความรู้ในรูปแบบออนไลน์ และเพิ่มช่องทางการให้ความรู้ในช่องทางโซเซียลมีเดียมากขึ้น

โดยคณะทำงานฝ่ายไทยได้นำเสนอผลการดำเนินงาน จำนวน 3 ด้าน ดังนี้
1) แผนความร่วมมือการส่งเสริมและฝึกอบรมด้านการเกษตรอาเซียน ปี 2021-2025
2) แผนการจัดกิจกรรม/โครงการ ในปี 2023 กิจกรรม Training program on promotion on engagement of young generations in agriculture รวมทั้งการรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องของรัฐสมาชิกอาเซียนในปีที่ผ่านมา และ
3) การแลกเปลี่ยนข้อมูลการฝึกอบรมด้านการส่งเสริมการเกษตร เรื่อง Implementation of BCG Model for Agricultural Extension in Thailand

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังมีความต้องการจะเดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมด้านเกษตรกรเกี่ยวกับการพัฒนา Young smart farmer ของไทยอีกด้วย รวมทั้งยังได้ร่วมพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันและเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมการฝึกอบรมด้านการเกษตรของสมาชิกอาเซียน ผ่านเว็บไซต์ AWGATEASEAN.org อีกด้วย