กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตรวจวิเคราะห์เกลือทะเลให้เกษตรกรฟรี ผลักดันสู่ GAP สร้างรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืน

นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล ปีการผลิต 2564/65 รวมทั้งสิ้นจำนวน 949 ครัวเรือน 1,627 แปลง เนื้อที่ 48,321.81 ไร่ ปริมาณผลผลิต 666,736 ตัน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยได้ดำเนินการวางแผนและขับเคลื่อนการส่งเสริมการประกอบอาชีพทำนาเกลือทะเลอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์เกลือทะเลไทย (พ.ศ. 2564 – 2568) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลของไทยมีความเข้าใจและสามารถพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกลือทะเลของตน เพื่อเข้าสู่การรับรองตามระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ. 9055-2562) และมาตรฐานสินค้าเกษตร เกลือทะเลธรรมชาติ (มกษ. 8402-2562) ซึ่งการจะได้รับรองมาตรฐานนั้น เกษตรกรจะต้องได้รับการตรวจประเมินแปลงและการทดสอบตัวอย่างเกลือทะเลจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศเบื้องต้นก่อน แต่เนื่องด้วยการทดสอบดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเกลือทะเล ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลไทยสามารถส่งตัวอย่างเกลือทะเลจากแปลงนาของตนมาขอรับการตรวจวิเคราะห์ได้ฟรี เพื่อลดต้นทุนการทดสอบดังกล่าว พร้อมที่จะยื่นขอรับรองมาตรฐานเกลือทะเลต่อไป ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลอย่างยั่งยืน และสามารถต่อยอดไปสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้ โดยจัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ระหว่างนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร

            รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเกษตรกรผู้สนใจอยากขอรับการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเกลือทะเลตามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จะต้องมีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และต้องการได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรเกลือทะเลธรรมชาติ (มกษ. 8402-2562) โดยสามารถติดตามประกาศรับสมัครเข้าร่วมการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเกลือทะเลฟรี หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ เพื่อดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างเกลือทะเลจากแปลงต้นแบบ นำส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการส่งตัวอย่างให้กรมวิทยาศาสตร์บริการต่อไป ซึ่งกระบวนการตรวจวิเคราะห์แต่ละครั้งใช้ระยะเวลาประมาณ 5-6 เดือน และมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 5,000 บาท ประกอบกับกรมส่งเสริมการเกษตร มีแผนดำเนินการเฟ้นหาแปลงต้นแบบประจำจังหวัดที่ประกอบอาชีพทำนาเกลือทะเลไทย 7 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปัตตานี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และชลบุรี อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แปลง เพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้และพัฒนาผลผลิตคุณภาพสูงตอบสนองความต้องการของตลาด ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้จึงกำหนดร่วมกันว่าในแต่ละปีจะให้บริการตรวจวิเคราะห์ฟรีจำนวน 10 ตัวอย่างเท่านั้น เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 – 31 มีนาคม 2571 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลไทยมาขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และศึกษาแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ. 9055-2562) ทางออนไลน์ได้ที่ http://e-book.acfs.go.th/Book_view/212 เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกลือทะเลให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรตามเป้าหมายของคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ที่กำหนดให้ปี พ.ศ.2566 นี้ เป็นปีแห่งการส่งเสริมและพัฒนาสู่มาตรฐานเกลือทะเลไทย ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของไทย ทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาเกลือทะเลไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

*************************

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : นาฏสรวง ข่าว / มีนาคม 2566  

ข้อมูล: สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย  กรมส่งเสริมการเกษตร