เปิด 31 แหล่งสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดจันทบุรี ปี 66 ให้บริการนักท่องเที่ยว เม.ย.- มิ.ย. นี้

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร ส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เน้นย้ำให้การทำเกษตรของพี่น้องเกษตรกร เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และชุมชนในพื้นที่ พร้อมทั้งคำนึงถึงความยั่งยืนของการประกอบอาชีพการเกษตร จึงได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยเฉพาะในขณะนี้ซึ่งเป็นช่วงที่หลายจังหวัดทางภาคตะวันออก ผลไม้กำลังให้ผลผลิต เตรียมออกสู่ตลาด จึงได้สั่งการให้ทุกจังหวัดช่วยกันประชาสัมพันธ์ผลไม้และแหล่งผลิตให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวและเลือกซื้อผลไม้และสินค้าแปรรูป เน้นประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่า จากภูมิปัญญา และเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายกับชุมชน

เช่นเดียวกับที่จังหวัดจันทบุรี นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมเปิดสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมถึงการส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยในปี 2565 มีแหล่งท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 52 แหล่ง มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 24 และมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบจากก่อนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 8.6 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 32 (รายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการ 31,200,000 บาท หลังเข้าร่วมโครงการ 39,884,000 บาท)

ทั้งนี้ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายนของทุกปี จะเป็นช่วงที่ผลไม้ออกสู่ท้องตลาด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว อาทิ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง และสละ สวนผลไม้หลายสวนในจังหวัดจันทบุรี จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาทานผลไม้ภายในสวน โดยมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเดินชมสวน เลือกชิมผลไม้สด รสชาติอร่อยจากต้น กับบรรยากาศดี ๆ เขียวขจี พร้อมทั้งถ่ายรูปกับผลไม้สด ๆ และมีบริการรับประทานผลไม้บุฟเฟต์ภายในสวน ในราคา 690 บาทต่อคน ทั้งนี้ในฤดูกาลผลิต ปี 2566 จังหวัดจันทบุรี ได้รวบรวมสวนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการ ดังนี้

อำเภอเมืองจันทบุรี

 • วิสาหกิจชุมชนสวนป่าโกงกางเกษตรอินทรีย์ วิถีชายเลน เบอร์โทร 093-1796515
 • วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านปลายคลอง เบอร์โทร 081-7366030
 • สวนพวงมณี เบอร์โทร 081-9826990

อำเภอขลุง

 • สวนภูทิพย์ธารา เบอร์โทร 098-6354699
 • วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมฃ เบอร์โทร 084-7040469
 • วิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตำบลวันยาว เบอร์โทร 095-9541070

อำเภอแหลมสิงห์

 • วิสาหกิจชุมชนคลองน้ำเค็มทันใจ เบอร์โทร 081-8632637
 • สวนสาวสุดใจ เบอร์โทร 082-2089596

อำเภอท่าใหม่

 • สวนรินรดี เบอร์โทร 062-3699545
 • วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี เบอร์โทร 086-8349604
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่ เบอร์โทร 086-3663097
 • วิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดจันทบุรี เบอร์โทร 087-9066601
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงชันโรง (ผึ้งจิ๋ว) บ้านต้นเลียบ เบอร์โทร 087-4299874
 • วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลา เบอร์โทร 087-7331731
 • สวนอรุณบูรพา เบอร์โทร 086-8249589

อำเภอมะขาม 

 • วิสาหกิจชุมชนทุ่งเพลโฮมสเตย์ เบอร์โทร 090-5639695
 • วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี (รัฐไท 9 สวน) เบอร์โทร 090-5639695

อำเภอเขาคิชฌกูฏ      

 • วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาคิชฌกูฏ เบอร์โทร 084-7797884

อำเภอโป่งน้ำร้อน      

 • วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา เบอร์โทร 065-5519854
 • ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยเท้าพ่อบ้านคลองบอน เบอร์โทร 080-6411689

อำเภอนายายอาม      

 • บ้านสวนพอเพียง เบอร์โทร 081-9450521
 • สวนคุณติ๋ม เบอร์โทร 065-9719895
 • ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลกระแจะ เบอร์โทร 098-2853343
 • สวนผลไม้พรรณมณี เบอร์โทร 089-5085342
 • สวน BB ทุเรียนน้ำกร่อย เบอร์โทร 062-4391687
 • บ้านขนำรีสอร์ท เบอร์โทร 062-5692645
 • บ้านสวนเขาใหญ่รีสอร์ท เบอร์โทร 086-0644995
 • หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนเขาสำเภาคว่ำ เบอร์โทร 061-6725988

อำเภอแก่งหางแมว     

 • วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์อำเภอแก่งหางแมว เบอร์โทร 089-2459979
 • วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พริกไทยตำบลแก่งหางแมว เบอร์โทร 086-1747988

อำเภอสอยดาว

 • สวนร่มพฤกษ์ เบอร์โทร 089-9638345

ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตผลไม้แหล่งใหญ่ของประเทศ มีไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ 7 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลำไย กล้วยไข่ และสละ ซึ่งผลไม้เหล่านี้จะแบ่งได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผลไม้ตามฤดูกาล ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ผลไม้ที่ผลิตนอกฤดูกาล ได้แก่ ลำไย และผลไม้ที่ผลิตได้ตลอดปี ได้แก่ กล้วยไข่ และสละ และซึ่งในแต่ละปีจะมีปริมาณผลผลิตของไม้ผลทั้ง 7 ชนิด รวมกัน ไม่น้อยกว่า 900,000 ตัน ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง ทดแทนพืชชนิดอื่น เช่น ยางพารา เงาะ ลองกอง เป็นต้น โดยปัจจุบันเกษตรกรที่ทำการทำการเกษตรในจังหวัดจันทบุรี มีทั้งที่เป็นเกษตรกรรายเดิม และเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทเกษตรกรชาวสวนเดิมเข้ามาเริ่มทำการเกษตรกันมากขึ้น เนื่องจากมีราคาผลผลิตเป็นแรงจูงใจที่ดี