รองอธิบดีฯ เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ณ “ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช” อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ณ “ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช” ซึ่งเป็นการดำเนินงานในการยกระดับการให้บริการภาคการเกษตรแก่เกษตรกร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ โดยมีนายมานพ โปษยาอนุวัตร์ เกษตรอำเภอวังจันทร์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรฯ ให้การต้อนรับ พร้อมนี้ ยังได้ให้คำแนะนำ และข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานตามหน้าที่อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ด้วย