รองอธิบดีฯ ติดตามการจัดนิทรรศการและเตรียมความพร้อม “ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช” เพื่อต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จ.หนองบัวลำพู

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับคณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้ดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และประเด็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลอื่นๆ โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้มี นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านบริหาร พร้อมด้วยนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร และผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการเกษตรมูลค่าสูง และเตรียมความพร้อมศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช เพื่อให้คณะรัฐมนตรีและผู้บริหารเข้าชมผลการดำเนินงาน ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู