เกษตรอุบลฯ ให้บริการ “ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช” One Stop Service ในงาน งานเกษตรแฟร์ตระการพืชผล “เกษตรแฟร์ 160 ปี เมืองตระการพืชผล

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 นางสาวปารีณา อินทร์เพชร รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานเกษตรแฟร์ตระการพืชผล “เกษตรแฟร์ 160 ปี เมืองตระการพืชผล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการมีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า ผลผลิตทางการเกษตร โดยสำนักงานฯ ได้ออกหน่วยบริการจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง และให้บริการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช One Stop Service เพื่อบริการ แก้ไขปัญหา และรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องภาคการเกษตร ให้ได้รับความสะดวกสามารถขอรับบริการของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี