เกษตรฯ นากลาง ร่วมออกศูนย์บริการประชาชน “ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช” ให้บริการประชาชนอย่างครบวงจร ในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี จ.หนองบัวลำพู

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นางสาวธีรชยา สาวะรก เกษตรอำเภอนากลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง ร่วมออกศูนย์บริการประชาชน “ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช” เพื่อให้บริการประชาชนอย่างครบวงจร ในการตรวจราชการของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลไกการบําบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Treatment: CBTx) ณ บ้านภูดินทอง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู