เกษตรฯ เขต 5 สงขลา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional Workshop : RW) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการภาคใต้ จำนวน 6 ศูนย์ หัวหน้ากลุ่มของสำนักงานเกษตรจังหวัด จำนวน 14 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จำนวน 94 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

นางสุนิภา คีรีนารถ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2567 กรมส่งเสริมการเกษตร มีแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” เน้นขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ สร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า การทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในภาคการเกษตร รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และขับเคลื่อนการดำเนินงาน BCG Model ยกระดับเจ้าหน้าที่สู่การเป็นมิสเตอร์สินค้าเกษตร การให้บริการของศูนย์เกษตรพิรุณราช การรับมือภัยแล้งหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการขับเคลื่อนผ่านกลไกระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่ การเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานส่งเสริมการเกษตร ทั้งหน่วยงานภายในกรมและกับหน่วยงานวิชาการหรืองานวิจัยอื่น ๆ เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร

กิจกรรมการจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง ผู้นำยุคใหม่กับการพัฒนาองค์กร โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช การเสวนาแนวทางการเชื่อมโยงความร่วมมือและขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร โดยกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567