รองอธิบดีฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่นและศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ณ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น ภายในอาคารที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งมอบแนวทางการทำงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตาม กำกับ ดูแล ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น เพื่อให้เป็นไปตามสัญญา และระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดด้วย

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น