กรมส่งเสริมการเกษตรปลื้ม รับรางวัลชมเชยปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรเข้ารับรางวัล ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance: GPPC) ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้แพลตฟอร์มภาครัฐฯ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และได้จัดกิจกรรมรับประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานเป้าหมายภายใต้โครงการฯ โดยได้ดำเนินการประเมินภายใต้เงื่อนไขและวิธีการประเมินที่มีการประกาศกำหนด ซึ่งกำหนดสิ้นสุดการยื่นขอรับการประเมิน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยผลการตรวจสอบรายการประเมินและให้คะแนนการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ แบ่งเป็น 3 รางวัล ประกอบด้วย 1) รางวัล Best Practice 2) รางวัล Compliance Award และ 3) รางวัลประกาศนียบัตรชมเชย โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีความพยายามในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล ในระดับชมเชย

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรและระบบการทำงาน มุ่งสู่การเป็น Digital DOAE มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2567 ได้นำนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อเกษตรกร โดยเน้นขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ สร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (High Value) ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Low Carbon) และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในภาคการเกษตรรวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน สู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital DOAE) และขับเคลื่อน BCG Model รวมทั้งปรับเปลี่ยน วิธีการทำงานสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital DOAE) เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สมดุล ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปฏิบัติภารกิจให้สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกรมส่งเสริมการเกษตรยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินการดังกล่าวให้มีผลการประเมินในระดับที่ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะใช้แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GPPC) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป