วิทยุเกษตร เปิดหลักสูตร “พืชสู้แล้งเงินล้าน” รับสมัครผู้สนใจเรียนรู้ด้านการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ผ่านโรงเรียนเกษตรทางไกล

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ภัยแล้งประกอบกับสภาพอากาศแปรปรวน คาดว่าจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงครึ่งปีแรกของปี 2567 ซึ่งอาจทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย เกษตรกรขาดรายได้ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทานจะได้รับผลกระทบรุนแรงมากที่สุด และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรสามารถปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงเป็นการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในสถานการณ์แล้ง ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัว ซึ่งเป็นบทบาทภารกิจที่สำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ สามารถปลูกพืชใช้น้ำน้อยที่มีศักยภาพได้ผลตอบแทนสูง เช่น มะเขือเทศ ข้าวโพดหวาน ถั่วลิสง เป็นต้น สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ศึกษาแนวโน้มความต้องการของตลาด ราคา และแหล่งรับซื้อผลผลิตที่สามารถนำมากำหนดแผนการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยได้จริง  นอกจากนี้ข้อดีของการปลูกพืชใช้น้ำน้อย คือเป็นพืชที่ต้องการใช้น้ำต่อรอบฤดูปลูกน้อย มีตลาดรองรับ และสร้างกำไรให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี โดยพืชใช้น้ำน้อยสามารถปลูกในพื้นที่นาหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้ว (ช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน) ส่งผลให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการปลูกพืชใช้น้ำน้อยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่เกษตรกร ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปลูกพืชใช้น้ำน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมโรงเรียนเกษตรทางไกลขึ้น มีพื้นที่ดำเนินการหลักใน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  สระบุรี  ชัยนาท และอ่างทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ทางการเกษตรที่สำคัญ ประกอบกับเกษตรกรในพื้นที่มีความสนใจในการปลูกพืชใช้น้ำน้อยมาพัฒนาเป็นช่องทางการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการรายได้ของเกษตรกร การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีมาจัดการแปลง และเสริมสร้างทักษะด้านการปลูกพืชใช้น้ำน้อยที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม 5 ชนิด ได้แก่ แตงโม ดาวเรืองตัดดอก ฟักทอง ถั่วเขียวผิวมัน และกระเจี๊ยบเขียว โดยเกษตรกรสามารถเรียนรู้ผ่านการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร คลื่นความถี่ A.M.1386 KHz. เว็บไซต์วิทยุออนไลน์ www.am1386.com สื่อเอกสารคำแนะนำ และการจัดกิจกรรมในพื้นที่

 ทั้งนี้ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านเว็บไซต์ www.am1386.com ในเมนูโรงเรียนเกษตรทางไกล หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2579 3927 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ทาง Facebook AM1386 สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร และเว็บไซต์ www.am1386.com

………………………….

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : ข่าว

กลุ่มวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร : ข้อมูล มกราคม 2567