ศูนย์ผึ้งชุมพร : แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว เน้นการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ มีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ และมีการสร้างเครือข่ายกับชุมชน รวมถึงการส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและมีการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก

นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า “ศูนย์ผึ้งชุมพร” หรือ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร เป็นศูนย์ให้บริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ ตั้งอยู่เลขที่ 22/1 หมู่ที่ 6 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000 มีเนื้อที่ประมาณ 5.2 ไร่ มีจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบและให้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 22 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ของภาคตะวันตก จำนวน 8 จังหวัด และพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด โดยเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทหน้าที่หลักในการศึกษาวิจัย ทดสอบและประยุกต์เทคโนโลยีการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการผลิตขยายและกระจายพันธุ์แมลงเศรษฐกิจ ตลอดจนการให้บริการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์เบื้องต้น และการตรวจวินิจฉัยโรคและศัตรูของแมลงเศรษฐกิจแก่เกษตรกรและผู้สนใจ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้เข้ามาทำความรู้จักและเรียนรู้ศึกษาวงจรชีวิตของผึ้งและแมลงเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยในปี 2565 – 2566 มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานและท่องเที่ยว จำนวน 807 คน มีรายได้ที่เกี่ยวเนื่องจากการท่องเที่ยวจำนวนกว่า 295,000 บาท

นายสุวิทย์ ดำแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร กล่าวว่า ปัจจุบัน “ศูนย์ผึ้งชุมพร” ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของศูนย์ สำหรับจุดเรียนรู้ที่จัดบริการแก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานและท่องเที่ยวมีดังนี้

  1. จุดเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ต่างประเทศ เปิดบ้านผึ้งพันธุ์ ชมวงจรชีวิตและความเป็นอยู่ในรังของผึ้งพันธุ์อย่างใกล้ชิด วิธีการเลี้ยงการจัดการรัง การตรวจสุขภาพผึ้ง การเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งจากพืชชนิดต่าง ๆ และการใช้ถังสลัดน้ำผึ้ง
  2. จุดเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ทำความรู้จักกับผึ้งโพรงและการสร้างรังตามธรรมชาติ เทคนิคการล่อผึ้งโพรงแบบดั้งเดิม การเลี้ยงผึ้งโพรงแบบสมัยใหม่ การดูแลป้องกันศัตรูของผึ้งโพรง เทคนิคในการเก็บน้ำผึ้งที่ถูกวิธีและได้น้ำผึ้งที่มีคุณภาพมาตรฐาน
  3. จุดเรียนรู้การเลี้ยงชันโรง เปิดบ้านชันโรงทำความรู้จักกับผึ้งจิ๋วมหัศจรรย์ สุดยอดนักผสมเกสรชั้นยอด เทคนิคการล่อชันโรงจากธรรมชาติ การแยกขยายพันธุ์ชันโรง พฤติกรรมการเก็บน้ำหวาน เกสร และยางไม้ของชันโรง การทำสารสกัดจากยางไม้และการใช้ประโยชน์
  4. จุดเรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีด แหล่งอาหารโปรตีนสำรองของโลก ทำความรู้จักกับวงจรชีวิตและพันธุ์จิ้งหรีดที่มีการเลี้ยงเป็นการค้า เทคนิคการเลี้ยงการจัดการที่ได้มาตรฐาน และการแปรรูปจิ้งหรีดเป็นอาหาร
  5. จุดเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ร่วมชม/ชิม/สัมผัส ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จากผึ้งของขวัญจากธรรมชาติ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ การเลือกซื้อน้ำผึ้งชนิดต่าง ๆ การนำผลิตภัณฑ์จากผึ้งมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน
  6. จุดเรียนรู้แปลงเศรษฐกิจพอเพียงและรวบรวมพันธุ์พืช ชมพันธุ์พืชท้องถิ่นของภาคใต้ที่ได้รวบรวมไว้ในแปลงเกษตรผสมผสานปลอดสารเคมี และเรียนรู้ชนิดของพันธุ์พืชหลากหลายชนิดที่เป็นอาหารโปรดของผึ้งและชันโรง “แมลงเหล่านี้เป็นแมลงเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมากในแต่ละพื้นที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร พร้อมส่งเสริม พัฒนา และสืบสานกิจกรรมด้านแมลงเศรษฐกิจ เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเอง และมีรายได้ที่มั่นคงสืบไป” นายสุวิทย์ กล่าวทิ้งท้าย

“ศูนย์ผึ้งชุมพร แวะพักก่อนได้นะจ๊ะ” เปิดบริการทุกวัน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตามวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 077-658669