เกษตรภาคเหนือ ชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 67

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ร่วมใจจัดงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้กับเกษตรกรได้รับทราบ และกระตุ้นเตือนให้พี่น้องเกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน โดยภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย งานแถลงข่าวโครงการฯ การเสวนาประเด็นการขึ้นทะเบียนเกษตรกร นิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร และการสาธิตการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จากศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี