เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จัดงานรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในระดับเขต

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในระดับเขต ณ ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชอำเภอโพธาราม สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีนายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอโพธาราม กล่าวต้อนรับ และนางสาวเชาวนีฐ์  โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เกษตรกรเห็นถึงความสำคัญ ประโยชน์และบริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และ2) เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เกษตรกร สื่อมวลชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทั้ง 6 ศูนย์ ในพื้นที่ภาคตะวันตก เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งระดับเขต จังหวัด อำเภอ จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 100 คน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

1) การแถลงข่าวสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

2) การเสวนาในหัวข้อ “การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร”

3) การบริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการให้บริการของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชอำเภอโพธาราม สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

4) การจัดแสดงนิทรรศการให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

และ 5) การออกหน่วยให้บริการด้านการเกษตรจากหน่วยงานภาคี ประกอบด้วย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี พร้อมช็อป ชิม ผลิตภัณฑ์การเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรภายในงาน

นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ถือว่ามีความสำคัญ และมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อตัวพี่น้องเกษตรกรเอง หน่วยงานภาครัฐ และต่อสังคมเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรที่ดีกว่าเดิม นอกจากจะสามารถนำข้อมูลไปวางแผนการทำการเกษตรฤดูกาลถัดไปแล้ว ยังมีสิทธิการเข้าถึงสวัสดิการด้านเกษตร ได้แก่ การช่วยเหลือภัยพิบัติด้านพืช การเข้าร่วมการประกันภัยพืชผล การเข้าร่วมโครงการมาตรการภาครัฐอื่น ๆ และการพัฒนาความรู้และทักษะด้านอาชีพ สำหรับหน่วยงานภาครัฐสามารถนำข้อมูลไปวางแผนพัฒนาการเกษตร การจัดการด้านการผลิตและการตลาด การส่งเสริมและสนับสนุน การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร รวมถึงการช่วยเหลือตามโครงการและมาตรการต่าง ๆ ภาครัฐ ดังนั้น การจัดงานรณรงค์ฯ ในวันนี้ นับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้แก่พี่น้องเกษตรกร พี่น้องสื่อมวลชนและหน่วยงานภาคีต่าง ๆ โดยคาดหวังว่าภายหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญ ประโยชน์ และบริการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รวมถึงมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรมากขึ้น ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่าน ที่ทำการเพาะปลูกแล้ว 15 วัน แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกครั้งที่มีการเพาะปลูกสำหรับไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ปลูกแล้ว 30 วันหากยังยืนต้น ให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลทุกปีรอบการขึ้นทะเบียน ให้ตรงตามความเป็นจริงและปัจจุบัน เพื่อรักษาสิทธิ์และโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งทั่วประทศ หรือเกษตรกรดำเนินการด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผ่านระบบ e-Formที่เว็บไซต์ https://efarmer.doae.go.th และแอปพลิเคชัน Farmbook