เกษตรเขต 4 ภาคอีสาน จัดงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 67 

เปิดรับโอกาส รักษาสิทธิประโยชน์ เกษตรกรควรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกปี” 📅 งานรณรงค์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2567 

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 นายกมล โสพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2567 ณ ณ ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายธงชัย มูลคำศรี เกษตรจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และนางสาวบันดิษฐ ใสโศก ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้
และประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ ให้กับเกษตรกรและสาธารณชน ทราบถึงวิธีการ ขั้นตอน ประโยชน์และช่องทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอย่างถูกต้อง ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย เกษตรกร อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และสื่อมวลชน รวม 130 คน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช นิทรรศการการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านการแจ้งเจ้าหน้าที่ ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook และผ่านระบบออนไลน์ e-Form และมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในหัวข้อเรื่อง “เกษตรกรยุคใหม่ ต้องใส่ใจการขึ้นทะเบียนเกษตรกร” โดยมีประเด็นเสวนา ดังนี้ 1) ความสำคัญและช่องทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยนายธงชัย มูลคำศรี เกษตรจังหวัดขอนแก่น 2) บทบาทของคณะทำงานตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ระดับหมู่บ้าน โดยนายสมชาย ออมกลาง กำนันตำบลสาวะถี 3) การเข้าร่วมมาตรการโครงการภาครัฐช่วยเหลือเกษตรกร โดยนายไพบูลย์ ทุมโคตร ประธานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอเมืองขอนแก่น 4) ขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ตามมาตรการโครงการภาครัฐ โดยนายทนงศักดิ์ รัตนโชติมณี ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีจันทร์ และ 5) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยนางสาววรัญชลี ทองสารไตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านที่ทำการเพาะปลูกแล้ว 15 วัน แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกครั้งที่มีการเพาะปลูก ไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ปลูกแล้ว 30 วันหากยังยืนต้น ให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลทุกปีรอบการขึ้นทะเบียน ให้ตรงตามความเป็นจริงและปัจจุบัน เพื่อรักษาสิทธิ์และโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยสามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง หรือเกษตรกรดำเนินการด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผ่านระบบ e-Form ที่เว็บไซต์ https://efarmer.doae.go.th และแอปพลิเคชัน Farmbook
 
“ขึ้นทะเบียนเกษตรกร รักษาสิทธิ์ รับโอกาสและการช่วยเหลือจากภาครัฐ”