เกษตรภาคตะวันออก จัดงานรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 67

เกษตรภาคตะวันออก ขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จัดงานรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2567
 
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จัดงานรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2567 ณ ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เพื่อขับเคลื่อนรณรงค์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยนางสาววรนุช สีแดง เกษตรจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และได้รับเกียรติจากนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี
 
จังหวัดระยอง มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 2.2 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 1,115,166 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด มีครัวเรือนเกษตรกร จำนวน 45,797 ครัวเรือน และมีจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นปัจจุบันแล้ว จำนวน 34,151 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 74 ของจำนวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครเกษตร ให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้วยดี
 
จังหวัดระยอง มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 2.2 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 1,115,166 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด มีครัวเรือนเกษตรกร จำนวน 45,797 ครัวเรือน และมีจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นปัจจุบันแล้ว จำนวน 34,151 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 74 ของจำนวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครเกษตร ให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้วยดี
 
กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การเสวนาหัวข้อการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยมีผู้ร่วมเวที คือ นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมละพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร นางสาววรนุช สีแดง เกษตรจังหวัดระยอง นางประทุมทิพย์ สินเปี่ยม เกษตรอำเภอเขาชะเมา นายราเชนทร์ เจริญมงคล ตัวแทนเกษตรกร และนางสาวทิพย์อุษา พิมนาค เป็นพิธีกรดำเนินการเสวนา ซึ่งได้ร่วมพูดคุยในประเด็นนโยบายการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร การขับเคลื่อนในระดับเขต จังหวัด และอำเภอ การพัฒนาแอปพลิเคชั่น Farmbook และ e-Form เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร และประโยชน์ที่เกษตรกร ภาครัฐ จะได้รับเมื่อมีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในเป็นปัจจุบัน ซึ่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อรักษาสิทธิ์ รับโอกาส และการช่วยเหลือจากภาครัฐ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการความรู้การขึ้นทะเบียนเกษตรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และด้านการเกษตรของหน่วยงานภาคี การให้บริการของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช และหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 10 หน่วยงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน และมียอดผู้รับชมงานผ่านการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจเฟสบุ๊คสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กว่า 3,000 ครั้ง