กรมส่งเสริมการเกษตร มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด – 19

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ ) เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย ช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ เกษตรกร รวมไปถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางการระบายผลผลิตทางการเกษตร หรือแม้แต่การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำงานต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานเชื่อมโยง ส่งมอบสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานในสังกัด ภาคีเครือข่าย และเกษตรกร ไปสนับสนุนให้กับหน่วยงาน บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยโควิด– 19 ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ ) ในนามข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้รับมอบ

สำหรับกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ ) เป็นกองทุนที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะหน้ากาก N-95 ชุด PPE และจัดสร้างห้องตรวจในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งมีหลายโรงพยาบาลขาดแคลนจนต้องออกมาขอรับบริจาค ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้าในการรักษาผู้ป่วยตกอยู่ในภาวะอันตราย เนื่องจากขาดแคลนเครื่องมือป้องกัน ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานด้านโควิด-19 ที่ผ่านมาของมูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับความช่วยเหลือจากประชาชน ภาครัฐและเอกชนด้วยดีมาโดยตลอด

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ โดยสามารถบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ชื่อบัญชี กองทุนมูลนิธิชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ ) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา  โดยเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้