ดร.เฉลิมชัย โชว์ผลสำเร็จโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มุ่งสร้างรายได้มั่นคง และยั่งยืน ให้เกษตรกรได้จริง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดที่ ศพก.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชมความก้าวหน้ากลุ่มแปลงใหญ่สับปะรด อำเภอหัวหิน

ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ที่พร้อมจะพัฒนาการผลิต การตลาดร่วมกัน ตามนโยบายตลาดนำการผลิต ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร (Motor Pool) เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด รวมถึงการพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งมีเป้าหมายให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ให้มีความเข้มแข็ง ต่อยอดและสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิต และผลตอบแทนจากการผลิตสินค้าเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดงานโครงการประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้น ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอหัวหิน หมู่ที่ 11 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นแรงผลักดันสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและสร้างการรับรู้ให้เกษตรกร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปได้รับทราบผลงานของกลุ่มแปลงใหญ่ พร้อมนำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาให้กับกลุ่มแปลงใหญ่อื่นๆ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายแปลงใหญ่ที่เข้มแข็ง เกิดพลังในการปฏิรูปภาคการเกษตรให้ทันสมัย ทันสถานการณ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกระดับ ให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้มั่นคง และยั่งยืน 

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ตั้งแต่ปี 2559  ปัจจุบันมีแปลงใหญ่ จำนวน 71 แปลง ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ โดยแบ่งเป็น ด้านพืช 56 แปลง  ด้านปศุสัตว์  5 แปลง ด้านประมง 3 แปลง ด้านข้าว 3 แปลง และด้านยางพารา  4 แปลง มีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน 19 แปลง รวมสมาชิกจำนวน 1,408 ราย รวมพื้นที่จำนวน 17,839.25 ไร่  ทั้งนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสภาพพื้นที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพตั้งแต่ตอนเหนือจนจรดตอนใต้ของจังหวัด โดยอำเภอหัวหินเป็นแหล่งปลูกสับปะรดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด มีพื้นที่ปลูก 70,495 ไร่ 

สำหรับกลุ่มแปลงใหญ่สับปะรด หมู่ที่ 11 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกรได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่สับปะรด ในปี 2562 มีสมาชิก จำนวน 30 ราย พื้นที่ทั้งหมด จำนวน 385.20 ไร่ เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 3 ล้านบาท โดยทางกลุ่มได้จัดซื้อรถแทรกเตอร์ ขนาด 100 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์บำรุงรักษา และรถขุด ขนาดไม่ต่ำกว่า 25 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์บำรุงรักษา  เพื่อพัฒนาอาชีพของสมาชิก รวมทั้งพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของเกษตรกรอำเภอหัวหิน ในด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งเป็นจุดสาธิตเทคโนโลยีการผลิตสับปะรด มีการสร้างเครือข่ายกับเกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันบริหารจัดการ ตั้งแต่ การผลิต แปรรูป การตลาด และคาดว่าจะมีการขยายผลให้เกิดการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งอำเภอต่อไป

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงผลงานความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งตลาดสินค้าเกษตรจากแปลงใหญ่ และสินค้าเกษตรจากตลาดเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกร ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป นำไปเป็นแบบอย่างการพัฒนาให้กับกลุ่มแปลงใหญ่อื่นๆ  เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เข้มแข็ง เกิดพลังในการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตรต่อไป