เกษตรฯ เผยผลแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 64 ประเดิมมอบ GAP เกษตรกรนาเกลือทะเล 2 รายแรกของไทย พร้อมเดินหน้าตรวจประเมินแปลง พัฒนาสู่มาตรฐานสากล

นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต  หัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ในฐานะผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 ในพื้นที่การผลิตเกลือทะเล จำนวน 3 จังหวัด ที่มีผลผลิตเกลือทะเลค้างสต็อก จากปีการผลิต 2562/63 มีการชดเชยส่วนต่างราคาจำหน่ายเกลือทะเลให้กับเกษตรกร ตันละ 250 บาท รายละไม่เกิน 30 ไร่ ผลผลิตไม่เกินรายละ 443.40 ตัน โดยสามารถชดเชยส่วนต่างราคาจำหน่ายเกลือทะเลให้เกษตรกร จำนวน 111 ราย มีปริมาณเกลือทะเลที่ได้ระบายสต็อกจำนวน 39,841.17 ตัน มีปริมาณเกลือทะเลที่เข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 81.70 ของเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 10,076,707.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.61 ของวงเงินอนุมัติ เหลือเงินงบประมาณที่ส่งคืนกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นเงิน 2,493,592.25 บาท และมีดอกเบี้ยเงินฝากจำนวน 7,860.69 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธาน ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร พัฒนาคุณภาพของเกลือทะเลให้ได้มาตรฐาน และวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตที่แท้จริง เพื่อกำหนดราคาเกลือทะเลไทยที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และยังได้พิจารณายกร่างแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทำนาเกลือที่ประสบภัยพิบัติเพื่อบรรจุในคู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรต่อไปด้วย

สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินงานมาตรฐานเกลือทะเลไทย ในการตรวจประเมินแปลงนาเกลือทะเล เพื่อรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล  (มกษ. 9055-2562) ในปีงบประมาณ 2565 มีเกษตรกรยื่นขอรับการรับรองแล้วจำนวน 25 ราย 50 แปลง พื้นที่ 1,461.22 ไร่ โดยมีเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 ราย ผ่านการประเมิน และได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ได้แก่ นายเลอพงษ์ จั่นทอง มีพื้นที่การผลิตเกลือทะเล 40 ไร่ และนางสาววรรณจิตร สินทะเกิด มีพื้นที่การผลิตเกลือทะเล 44 ไร่  ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเชิงรุกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรดำเนินการตามมาตรฐานการผลิต GAP โดยมีเป้าหมายการตรวจรับรองแปลงนาเกลืออย่างน้อยจังหวัดละ 1 แปลง เพื่อยกระดับการผลิตเกลือทะเลไทยให้ได้มาตรฐานและรองรับการขยายช่องทางการจำหน่ายต่อไป

สำหรับ ปี 2564/2565 มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนรวม 7 จังหวัด จำนวน 597 ครัวเรือน 941 แปลง เนื้อที่ 19,041.27 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 82.57 เมื่อเทียบกับจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในปีการผลิต 2563/2564  กระทรวงเกษตรฯ จึงขอเชิญชวนเกษตรกร เร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน เพื่อจะได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากภาครัฐ

***************************

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร : นาฏสรวง ข่าว/ กุมภาพันธ์ 2565