กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้างานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จัดเวทีประชุมเครือข่ายฯ สร้างกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และถือเป็นนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะต้องดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม  จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง 16 หน่วยงาน ดำเนินงานด้านอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ในแต่ละสาขาที่หน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยอยู่ภายใต้ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 สำหรับในส่วนของการดำเนินงาน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือ อกม.ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ดำเนินการคัดเลือก อกม. และแต่งตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อกำหนดนโยบายแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรในพื้นที่ โดยได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “การจัดทำเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับเขต” ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2565 ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีตัวแทน อกม. จาก 8 จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันตก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในระดับจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม 200 คน และได้รับเกียรติจาก ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม ในการนี้ ผู้เข้าร่วมต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID–19) อย่างเคร่งครัด ทั้งการแสดงผลตรวจ ATK เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และผลการฉีดวัคซีนครบตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข

“เวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับเขตครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และประชาสัมพันธ์ผลงานของ อกม. ให้มีขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงาน มีระบบการทำงานตามบทบาทหน้าที่ สร้างบทบาทการมีส่วนร่วม ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกำหนดกิจกรรมด้านการเกษตรที่จะดำเนินการ และเกิดเครือข่ายการบริการแก่เกษตรกรในชุมชนต่อไป” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

สำหรับกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ความสำคัญของ อกม. ต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย” โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้แทน อกม. จาก 8 จังหวัด การนำเสนอผลการขับเคลื่อนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เขต 2  ผ่านวิดิทัศน์ และนิทรรศการของเครือข่าย อกม. หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของ อกม. ต่อการพัฒนาการเกษตร ในภาคตะวันตก” พร้อมกันนี้ ยังจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานทั้งกิจกรรมผลการขับเคลื่อนงานอกม.ระดับจังหวัด กิจกรรมฐานการเรียนรู้เครือข่ายอกม.ระดับเขต และกิจกรรมสรุปร่างแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน ระดับเขต และการบรรยาย เรื่อง “จิตอาสาพระราชทาน” และ หัวข้อ “การใช้ Line Ads ในการติดต่อสื่อสารผ่านกลุ่มและองค์กร เป็นต้น

ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดตั้ง อกม. ทั่วประเทศแล้วรวม จำนวน 75,095 ราย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มุ่งเน้นให้ อกม. ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ 5 ข้อ ในระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 อกม. ได้ดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ตามแผนงานของกรมส่งเสริมการเกษตร

“กิจกรรมสำคัญ คือ 1) การประชุมคณะกรรมการ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ขับเคลื่อนงานตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วย การบริหารอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 ในรูปแบบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีทั้งส่วนราชการและอาสาสมัครเกษตร ตั้งแต่ระดับส่วนกลางและจังหวัด เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางบูรณาการงาน การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อกม. และแต่งตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และ 2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกันดำเนินการวางแผนจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ แผนการถ่ายทอดความรู้ การจัดเวที และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ อกม. เพื่อให้มีความรู้ และทักษะด้านต่างๆ และมีกระบวนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง ประสานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ ” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติม

******************************

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าว

กองพัฒนาเกษตรกร ข้อมูล เมษายน 2565