กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ NECTEC และ อัปสกิลเกษตรดิจิทัล ปั้น HandySense Avenger Team ธ.ก.ส. จัดอบรม “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)”

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกันจัดฝึกอบรมหลักสูตร ระดับที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)” โดยร่วมกันขยายผลองค์ความรู้การเกษตรอัจฉริยะของเนคเทค สวทช. สู่สาธารณะ ภายใต้หลักการ Smart Farming Open Innovation เพื่อให้เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และพันธมิตรการพัฒนาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่เพื่อพัฒนาการเกษตร ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2565ณ ศูนย์ส่งเสริมส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท และผ่านระบบออนไลน์ Zoom

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) เป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาวิทยากรด้านการเกษตรอัจฉริยะของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งหลักสูตรระดับที่ 3 นี้ เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Firmware และหลักการออกแบบโปรแกรม เพื่อให้สามารถ พัฒนา ปรับปรุงแก้ไขและต่อยอดให้เหมาะสมกับความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงทางด้านการเกษตร ให้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดของกรมส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกร เพื่อยกระดับเป็นวิทยากรเกษตรอัจฉริยะ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรรายอื่นๆ ให้นำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของชุมชนต่อไป

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการฯ ดังกล่าว มีเป้าหมายการสร้างแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะในชุมชนและศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนการสร้างวิทยากรทั้งที่เป็นเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) สู่สาธารณะและสังคมการเกษตรอย่างแพร่หลายต่อไป

ด้าน ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. กล่าวว่า การอบรมในโครงการนี้ เป็นอีกก้าวย่างที่สำคัญสำหรับทีม เนคเทค สวทช. ในการทำงานเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เนคเทค สวทช. ยังคงมุ่งมั่นวิจัยพัฒนา ระบบและเครื่องมือ ด้านนวัตกรรมเกษตร เพื่อใช้เดินหน้าขับเคลื่อน Smart Farm สู่สังคมไทย สร้างระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตร สนับสนุนการเกษตรสมัยใหม่ โดยนำเทคโนโลยีเซนเซอร์ ร่วมกับ IoT และ AI เข้ามาช่วยในกระบวนการเพาะปลูก ช่วยให้เกษตรกรสามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมในการเพาะปลูกได้ตั้งแต่ต้น ส่งผลต่อการควบคุมคุณภาพและประเมินปริมาณผลผลิตด้วย

ในระยะต่อไป กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ก.ส. และ เนคเทค วางแผนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผลผลิต/เกษตรกร และข้อมูลความต้องการผลผลิตจากโรงเรียนหรือโรงพยาบาล หรือหน่วยงานบริการของรัฐอื่นๆ ด้วยระบบเชื่อมโยงผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน (Farm to School) เพื่อสร้างระบบนิเวศเกษตรดิจิทัลอีกด้วย นายบุญยืน ตันไถง ผู้ช่วยอำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ธ.ก.ส. กล่าวว่า เกษตรกรรมและเทคโนโลยีต้องมาคู่กัน การผลิตแบบดั้งเดิมอาจไม่ตอบโจทย์การพัฒนาในอนาคตที่ต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการ และการลดต้นทุน สิ่งสำคัญที่สุด คือ เทคโนโลยีที่จะนำมาช่วยให้เกิดความสะดวก ตอบโจทย์เกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่ง HandySense เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดการด้านการเกษตร ทั้งน้ำ ดิน และการบำรุงดูแลรักษา โดยเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยาก อย่างไรก็ตาม ตัวกลางที่จะขับเคลื่อนการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรก็เป็นเรื่องสำคัญ หลักสูตรการอบรมในโครงการนี้จะช่วยให้การขับเคลื่อนเทคโนโลยีไปได้อย่างยั่งยืน