กรมส่งเสริมการเกษตรสุดปัง เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตร ได้โอกาสเซ็นสัญญา สร้างรายได้หลักล้าน หลังดูงาน EXPO 2022 Floriade Almere

          นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ผลสืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ ตามโครงการเข้าร่วมงาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับโอกาสเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่าง บริษัท Van Der Arend และ สวนพูนสินและเครือข่าย หนึ่งในผู้ประกอบการเกษตรที่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ รุ่นที่ 1 ในการเจรจาต่อยอดธุรกิจร่วมกัน ซึ่งบริษัท Van Der Arend เป็นบริษัทชั้นนำด้านการเกษตรของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และเป็นทั้งผู้ผลิตและนำเข้าต้นไม้จากประเทศไทย โดยผลการเจรจาที่เกิดขึ้นนั้น ขณะนี้ทางบริษัท Van Der Arend ได้ทำสัญญาการซื้อขายกับทางสวนพูนสินและเครือข่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในช่วงแรกนี้จะเป็นการทำสัญญาระยะสั้นก่อน พร้อมส่งเจ้าหน้าที่คอยมาตรวจสอบคุณภาพให้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงกลางเดือนมิถุนายน – ต้นเดือนสิงหาคม 2565 สวนพูนสินและเครือข่าย ได้ทำการส่งพันธุ์ไม้ใบไปแล้ว เดือนละ 3 ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่าตู้ละ 1 ล้านบาท สร้างรายได้ให้แก่สวนพูนสินและเครือข่าย เฉลี่ยรวม 6 ล้านบาท ในเวลาเพียง 2 เดือน

          อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ ตามโครงการเข้าร่วมงาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตร ศึกษาดูงานด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2565 เน้นศึกษาดูงานด้านไม้ดอกไม้ประดับ การเกษตร และการตลาด รุ่นที่ 2 คือเมื่อวันที่ 21 – 29 กรกฎาคม 2565 เน้นศึกษาดูงานด้านพืชผัก/การเกษตรและการตลาด และในรุ่นที่ 3 จะดำเนินการจัดอีกครั้งในเดือนกันยายน 2565 ระหว่างวันที่ 22 – 29 กันยายน 2565 เน้นศึกษาดูงานด้านไม้ผล การเกษตร และการตลาด ซึ่งการที่เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรได้ร่วมในกิจกรรมของกรมส่งเสริมการเกษตรในครั้งนี้ นอกจากจะได้เข้าร่วมชมงาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) แล้ว ยังได้รับโอกาสในการเข้าพบปะกับผู้แทนจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ เพื่อรับฟังสถานการณ์ด้านการเกษตร การตลาด ของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตร การตลาดของประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน และพบปะกับผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์อีกด้วย

          ในส่วนของเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรรายอื่นๆ กรมส่งเสริมการเกษตรยังคงติดตามผล การเจรจาธุรกิจและร่วมประสานงานกับหน่วยงานรัฐ และภาคเอกชนในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมช่องทางตลาดใหม่ และผลักดันให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรได้รับโอกาสส่งสินค้าเกษตรไปจำหน่ายสู่ตลาดนานาชาติอย่างต่อเนื่อง