รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานการรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร

วันที่ 7 มีนาคม 2566 นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานการรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2566 ณ ลานตากข้าววิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนบ้านคลอง หมู่ 4 ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ในปัจจุบันหลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาหมอกควันปกคลุม โดยเฉพาะ PM 2.5 ที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างมาก มีสาเหตุหลักมาจากการเผาในพื้นที่โล่ง พื้นที่ป่า และส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาในพื้นที่เกษตร โดยเกษตรกรจะเผาหลังการเก็บเกี่ยวข้าว อ้อย และข้าวโพด เพื่อเร่งรอบการผลิตและความสะดวกในการไถเตรียมดินสำหรับฤดูกาลต่อไป ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาในพื้นที่เกษตรนั้น ยังเป็นการทำลายอินทรียวัตถุ ธาตุอาหาร และโครงสร้างดิน ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตลดต่ำลง ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอีกด้วย

โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผา นำเสนอทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตร และเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผา เพื่อเกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่การทำการเกษตรแบบปลอดการเผา และขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ด้านการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมในงานประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1.)นิทรรศการส่งเสริมการหยุดเผา การใช้ประโยชน์จากวัสดุทางการเกษตร และเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผา 2.)ถ่ายทอดความรู้/สาธิตการใช้ประโยชน์จากวัสดุทางการเกษตร และเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผา 3.)การให้บริการด้านการเกษตร จากหน่วยงานภาคราชการและเอกชน 4.)การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ข่าว/ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์