กรมส่งเสริมการเกษตร ขนขบวนสินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งมอบคุณค่าและโภชนาการที่ดี ร่วมในงานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา จัดใหญ่ส่งท้ายปี 10 วัน 25 ธ.ค. 66 – 3 ม.ค. 67

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานมหกรรมสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในงาน “มหกรรมการท่องเที่ยวและถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา” เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดให้ครบทั้ง Value Chain สินค้าเกษตร รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี วิถีชีวิตอันดีงามของชุมชนด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน และสร้างช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการด้านการค้า การลงทุน ภาคการท่องเที่ยวและภาคเกษตร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้ดำเนินการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการอบรมถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เกษตรกรผู้ผลิต ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร ได้ผลผลิตคุณภาพจากแปลงที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดการผลิต การบริหารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิต และการผลักดันสินค้าเกษตรปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สร้างช่องทางการรับซื้อผลผลิตให้เพิ่มมากขึ้น เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้บริโภค เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรได้ตรงตามความต้องการของตลาด

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กิจกรรมโซน Café Restaurant & Music ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ประกอบไปด้วย
1) จุด Landmark บ้านเกษตรสมบูรณ์ และนิทรรศการแสดงสินค้าปลอดภัย นำเสนอกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร มาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์
2) ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า (MOAC DC Market) โดยให้ทุกหน่วยงานนำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่าย พร้อมกิจกรรมนาทีทอง ลด แลก แจก แถม และนิทรรศการตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์สำหรับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภค
3) ซุ้มเครื่องดื่มและอาหาร อาทิ ซุ้มกาแฟอาราบิก้า บ้านปางปูเลาะ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยบนพื้นที่สูงในจังหวัดพะเยา
4) กาดมั่ว/กาดเกษตรกร (Food Safety Market) จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานหรือสินค้าเกษตรแปรรูป อาหารพร้อมรับประทาน โดยเกษตรกรจากตลาดเกษตรกรในจังหวัดภาคเหนือ
และ 5) ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแปรรูป อาหารพร้อมรับประทาน นำสินค้าเกษตร/ผลิตภัณฑ์แปรรูป และอาหารพร้อมรับประทานที่ได้รับมาตรฐานหมุนเวียนมาจำหน่าย

“สำหรับสินค้าเกษตรที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานมหกรรมการท่องเที่ยวและถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา นอกจากจะเป็นสินค้าจากเกษตรกร ซึ่งมีทั้งของสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรยังเน้นย้ำในเรื่องคุณภาพ มีมาตรฐาน GAP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรืออื่น ๆ รับรอง เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้บริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพและโภชนาการ” อธิบดีกรมส่งเสริมกรเกษตร กล่าว

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้ให้บริการร่วมกับโซนอื่น ๆ อาทิ บริการทะเบียนเกษตรกร และให้คำปรึกษาด้านพืช ณ ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช นำ Young Smart Farmer (YSF) Smart Farmer (SF) แปลงใหญ่มาจับคู่ธุรกิจ ณ จุดธุรกิจเกษตร กิจกรรม Workshop หลักสูตรอิ่มสุข ปลูกรัก ปลูกผักสังคมเมือง และการจัดแจกันดอกไม้สด ณ จุด Workshop ด้านการเกษตร นิทรรศการพืชตระกูลถั่ว ณ โต้งนาคำ (ทุ่งนาสีทอง) รวมทั้งการประกวดไม้ดอก ไม้ประดับ บอนไซ ไม้แขวน และสวนผักแขวน ณ เวทีการประกวดเกษตร ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถไปร่วมชม ชิม ช็อป และรับบริการความรู้ด้านการเกษตรได้ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2567 ณ ถนนชายกว๊าน ริมกว๊านพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา