รองอธิบดีฯ เปิดงาน “ผู้ใหญ่พบประชาชน 9 จังหวัดภาคอีสาน ครั้งที่ 3” พร้อมติดตามการให้บริการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายกรมส่งเสริมการเกษตร โดย นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน “ผู้ใหญ่พบประชาชน 9 จังหวัดภาคอีสาน ครั้งที่ 3” และคณะร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย นายกมล โสพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น นายสันติภาพ โทนหงส์สา เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคกระบือตำบลลำปาว และประชาชน รับเรื่องร้องทุกข์จากเกษตรกรและประชาชนที่อาศัยและทำการเกษตรใน 9 จังหวัดภาคอีสาน ณ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนี้ นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ชี้แจงให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้ สำหรับข้อเสนอของเกษตรกรที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการ ให้เร่งให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนโดยเร็วต่อไป