รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมตลาดเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมตลาดเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ขอบเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ในปี 2565 ที่ผ่านมา และร่วมหารือแนวทางการจัดกิจกรรม “แคมเปญฉลองยอดการจำหน่ายตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ครบ 500 ล้านบาท และเทศกาลของขวัญปีใหม่” รวมถึงแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ให้ทันสมัย สวยงาม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์